ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี2556

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศจากธนาคารชั้นนำในประเทศไทยประจำปี 2559

ผู้สนใจสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและต้องการหาทุนการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการสมัครสอบชิงทุนของธนาคารต่างๆในประเทศไทยได้ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครทุนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559  ข้อมูลเว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/BBLScholarship.aspx จะมีรายละเอียดเกี่ยกับทุน เช่น รายละเอียดทุน คุณมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร การรับสมัคร การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ การพิจารณาการให้ทุน เงื่อนไขการรับทุน  และอื่นๆ หากมีข้อสงสัย  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร  0-2296-8358 ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คือ MBA, Finance, Financial Engineering, Accounting, Marketing, Management Information System, Data Analytics, Risk Management, International Business, Banking & Financial Law, Operation Research, Economics และHuman Resources ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 0-2208-7736, 7748, …

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศจากธนาคารชั้นนำในประเทศไทยประจำปี 2559 Read More »

ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2556

ธนาคารกรุงไทย ( http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d) ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 1. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน 10 ทุน ดังนี้คือ Master of Business Administration  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) …

ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2556 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top