ทุนธนาคารต่างๆในประเทศไทย

ธนาคารต่างๆในประเทศไทยรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย มักจะมีทุนการศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อผู้ได้รับทุนศึกษาจบ จะได้กลับมาเป็นกำลังที่สำคัญของธนาคารต่อไป ลักษณะการให้ทุนของแต่ละธนาคาร และการกลับมาใช้ทุนให้ธนาคารจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระเบียบและกฎเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร ผู้ขอรับทุนควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆในการให้ทุนการศึกษาอย่างละเอียด และตัดสินใจว่าจะสมัครรับทุนของธนาคารใด เพราะเมื่อศึกษาจบแล้ว แน่นอนว่าจะต้องกลับมาทำงานให้องค์กรที่ได้รับทุนไป การได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ได้รับทุน ส่วนใหญ่นักเรียนทุนมักจะได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับ Most Competitive หรือ Top Rank อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้ได้รับทุนส่วนหนึ่งจะพิจารณาเงื่อนไขย่อยอื่นๆ ประกอบการเลือกสอบชิงทุนด้วย เช่น เงินเดือน ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันผู้ให้ทุนก็มีเงื่อนไข เช่น ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือ มหาวิทยาลัยที่มีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่ออยู่ในกลุ่มยากมากที่สุด (Most Competitive) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่เข้มข้นที่สุด เพื่อกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่เยี่ยมยอดในองค์กรนั้นๆ หรือ ตัวอย่างทุนธนาคารกรุงเทพ นักศึกษาต้องติดต่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนดไว้ จนได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาแล้ว จึงจะมาสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น ก่อนพิจารณาสมัครทุนใดก็ตาม การได้อ่านเงื่อนไขการขอรับทุนให้ละเอียด จะทำให้ผู้ได้รับทุนรับทราบระเบียบกติกาขององค์กร และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้น โดยไม่ทำผิดเงื่อนไขผู้ให้ทุนการศึกษา ทุนธนาคารต่างๆในประเทศไทย […]

ทุนธนาคารต่างๆในประเทศไทย Read More »