ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2555

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx   ทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ทุนสำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทุนม.ปลาย)ประจำปี 2555 จำนวน 2 ทุนเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาตรีด้าน Mechatronic Engineering  และปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน ณ ประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา และกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ประจำปี 2555 จำนวน 1ทุนเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องกลับมาทำงานชดใช้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 2 ทุน มีข้อแตกต่างกัน คือ ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์กำหนดว่า ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นบุตรของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนการขอรับใบสมัครของทุนทั้งสองประเภทรับได้ที่ ทีมสรรหาและนักเรียนทุน 2 อาคาร1/3 ชั้น2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. หรือ download จาก http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/annoucement/55-apply%20mopla–%20wiwat.pdf ใบสมัครหน้าที่1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3  หน้าที่ […]

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2555 Read More »