ทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2557

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ท 2 ประเภท ดังนี้ คือ  ทุน Open Competion Scholarship Program for Master’s Degree ประจำปี 2557 หรือประจำปีการศึกษา 2014 จำนวน 9 ทุน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=674&type=application ทุนฟุลไบร์ทที่จะได้รับนั้นจะเป็นการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปนี้คือ  สาขาแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาล, และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์ ในจำนวน 9 ทุน จะมี 2 ทุนที่มีลักษณะพิเศษ คือ ทุนที่ให้แก่นักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมูลนิธิฟุลไบร์ท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการให้ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อในด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้คือ LLM in International Law and Securities Law, หรือด้าน Computer Science, IT, Computer and Network Security or Database […]

ทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2557 Read More »