ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho: MEXT ประจำปี 2566

รัฐบาลญี่ปุ่นประการรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2566 โดยทุนการศึกษาที่ให้มี 7 ประเภท ได้แก่ ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)  ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)  ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)  ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students) ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP) ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( Undergraduate Students) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย  อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี  สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา  ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) ทุนให้ไปเรียนต่อในสาขา […]

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho: MEXT ประจำปี 2566 Read More »