ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ประจำปี 2554

สำนักงานก.พ.ประกาศเรื่องทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงประจำปี 2554 จำนวน 83 ทุน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆของหน่วยงานราชการ เช่น  นักวิเคระห์งบประมาณ นักทรัพยากรบุคคล นักตรวจสอบภาษี นิติกร นักพัฒนาสังคม วิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ระยะเวลาการให้ทุนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1.ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี 2. ให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศตามเงื่อนไขที่สำนักงานก.พ.กำหนด หลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ การรับสมัคร ติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานก.พ. 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หรือศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงานก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือ http://wwww.ocsc.go.th กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน -วันที่ 7 ธันวาคม 2553 สมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 […]

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ประจำปี 2554 Read More »