ทุนเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้าน Computer Science ที่ U.of Alabama at Huntsville

ฝากข่าวจากนักเรียนเก่า University of Alabama/Huntsville แจ้งว่า University สนใจมอบทุนการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้าน Computer Science ให้นักศึกษาไทย  วันปิดรับสมัครทุนคือ วันที่  23 เมษายนนี้ ดูรายละเอียดใหาวิทยาลัยได้ที่ www.uah.edu University of Alabama/Huntsville เปิดสอนปริญญาโท เมื่อปี 1963 และปรืญญาเอกเมื่อปี 1971  เว็บไซต์ภาควิชา Computer Science คือ www.uah.edu/gradschool/admissions.php ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมถึงค่าเรียน เงินเดือน และค่าใข้จ่ายส่วนตัว ผู้มีสิทธิ์ได้ทุนคือ ผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในภาคการศึกษาสิงหาคม  2010 สอบถามเพิ่มเติมที่ [email protected] sib [email protected] GovisaEdu All rights reserved