IIE ประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2556

สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education-IIE) ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน http://www.iiethai.org/web/scholarship.php?subsection=2 ทุนดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1. ทุน East-West Center ศูนย์ East-West ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อปีค.ศ.1960 ศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและประชาชนของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกประมาณ 20 ประเทศกับประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ East-West จะจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย หรือตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปที่มหาวิทยาลัย Hawaii สำหรับทุนการศึกษาในปี 2556 หรือปี 2013 เน้นการศึกษาและวิจัยด้าน Economics, Environmental Change, Vulnerability and Governance, Politics and Security, Population and Health เกณฑ์การรับสมัครทั่วไป  ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารไปที่ East-West center Graduate Fellowship และที่ บัณฑิตวิทยาลัยของ University of Hawaii ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน […]

IIE ประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2556 Read More »