ทุนไอเฟล (Eiffel) ประจำปี 2555

กระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของประเทศฝรั่งเศสได้ริเริ่มการให้ทุนEiffel ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2542 ( ค.ศ.1999) เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในประเทศฝรั่งเศส จากเว็บไซต์       http://www.egide.asso.fr/jahia/webdav/site/egide/shared/docs/appels/eiffel/Vademecum-2012_uk.pdf  อธืบายได้ว่า ลักษณะของทุนที่ให้ คือ 1. เป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากกว่าประเภทอื่นๆ 2. เป็นทุนที่ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไปฝึกหรือไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสประมาณ 10 เดือน สาขาวิชาเรียนที่ทุน Eiffel ให้คือ 1. ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ , ปริญญาเอกด้านวิทยาศาตร์ เช่น สาขา Engineering Sciences, Exact Sciences อาทิ Mathematics, Physics, Chemistry, Life Science, Nano and Bio-Technology, Earth and Environmental Sciences, Information and Communication Sciences and Technology […]

ทุนไอเฟล (Eiffel) ประจำปี 2555 Read More »