ทุนการศึกษา Franco-Thai ประจำปี 2555

นักศึกษาที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศสกำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มสมัครทุน online ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothai-science.org/scholarships/home.php?t_id=1209000001 ทุน Franco-Thai เป็นทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ได้มีข้อกำหนดระบุชัดเจนเรื่องจำนวนทุน หากในปี 2555 (ค.ศ.2012) มีผู้ได้รับทุนจำนวน 30 คน ลักษณะการได้รับทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ทุนประเภท Bourse de Couverture Sociale หรือ Social Protection Scholarship เป็นทุนที่ร่วมจ่าย (cost-sharing) ระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสและหน่วยงานอื่น เช่น รัฐบาลฝรั่งเศสรับผิดชอบค่าที่พักและค่ากินอยู่ ส่วนหน่วยงานอื่นรับผิดชอบค่าเล่าเรียน เป็นต้น 2. Full Scholarship จะเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับนอกเหนือไปจากที่ได้รับจาก Bourse de Couverture Sociale นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการสอบชิงทุน Franco-Thai โปรดติดต่อหน่วยงาน Campus France http://www.thailande.campusfrance.org/th/node/148129 Copyright © 2010-2011 GoVisa […]

ทุนการศึกษา Franco-Thai ประจำปี 2555 Read More »