ทุน IAESTE ประจำปี 2560-2561

ทุนฝึกงานในต่างประเทศ IAESTE http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/ เป็นทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า 93 ประเทศ สำหรับสาขาวิชาที่ทำการแลกเปลี่ยนคือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี่ ด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์ ด้านเกษตรกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ โปรดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนสมัครหากไม่ใช่ด้านเทคนิค http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/p-fields.php คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันที่สมัคร   *** ถ้ากำลังศึกษาปริญญาตรี ต้องอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 *** ถ้ากำลังศึกษาในระดับปริญญาโท เอก เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 3. อายุระหว่าง 18-30 ปี 4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความประพฤติดีในวันสอบ หลักฐานการสมัครสอบ 1. ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/Doc/Application_Form.pdf 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วจำนวน 3 ใบ 3. ค่าสมัคร 500 บาท 4. ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา […]

ทุน IAESTE ประจำปี 2560-2561 Read More »