รายชื่อ13 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 1)

การโอนเงินไปต่างประเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครอง ในการส่งเงินเป็นก้อนใหญ่ไปให้บุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศได้ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยนักศึกษาต้องแจ้งชื่อ ทีอยู่ของธนาคารในต่างประเทศ, ชื่อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารในต่างประเทศ, หมายเลขบัญชีธนาคารที่เปิด, SWIFT Code ของธนาคารกรณีเป็นชื่อธนาคารในสหรัฐอเมริกา หากเป็นธนาคารในยุโรปจะใช้ศัพท์ว่า IBAN Code ถ้าไม่ทราบ code ดังกล่าว ให้นักศึกษาสอบถาม SWIFT code หรือ IBAN Code จากเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศที่นักศึกษาไปเปิดบัญชีไว้ อนึ่ง การโอนเงินจากบัญชีที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อไปเข้าบัญชีของสถานศึกษาในต่างประเทศเลยโดยตรงนั้น ขอให้อ่านรายละเอียดของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ตอบรับเข้าเรียนก่อนว่า ยินยอมให้โอนจากเงินจากบัญชีธนาคารในต่างประเทศตรงไปยังบัญชีของสถานศึกษาในต่างประเทศหรือไม่ด้วย เพราะ มีหลายสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่รับวิธีการโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศเข้าไปที่บัญชีของสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองควรอ่านคำแนะนำที่ทางสถานศึกษากำหนดเงื่อนไขไว้ว่า สถานศึกษาแห่งนั้นสามารถที่จะรับการชำระเงินด้วยวิธีการใดได้บ้าง หากเกิดกรณีเช่นนี้ ผู้ปกครองหรือนักศึกษายังคงต้องการใช้วิธีการโอนเงิน ให้เลือกการโอนเงินไปเข้าที่บัญชีของนักศึกษาซึ่งเปิดอยู่ในต่างประเทศ เพื่อนักศึกษาจะได้นำเงินดังกล่าว ไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนตามวิธีการที่สถานศึกษาในต่างประเทศแห่งนั้นกำหนดมา อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองบางท่านอาจเลือกที่จะซื้อตราสารประเภทดราฟท์ของธนาคารส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ด่วน หรือให้นักศึกษากดเงินจากบัตร ATM ที่ทำกับธนาคารในประเทศไทย แล้วนำบัตร ATM ดังกล่าวไปกดใช้ในต่างประเทศ ผู้ปกครองบางท่านยังทำบัตรเครดิตเสริม ให้บุตรหลานนำติดตัวไปใช้ในต่างประเทศ ในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย 13 แห่ง ที่มีบริการเรื่องการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆ มีดังนี้คือ ( […]

รายชื่อ13 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 1) Read More »