ทุนจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไปเรียนต่อต่างประเทศ

ช่วงต้นปีของแต่ละปีจะเป็นระยะเวลาดีที่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในประเทศไทยประกาศให้มีการสอบคัดเลือกพนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับทุนจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยประจำปี 2557 ที่ประกาศให้สาธารณชนทราบแล้วมีดังนี้คือ 1. ทุนธนาคารกรุงเทพ  http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/BBLScholarship.aspx ประกอบด้วยทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศจำนวน 10 ทุน ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศจำนวน 16 ทุน  วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผุ้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ” งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล, ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3,  โทร. 0-2685-7480,  0-2685-7842, โทรสาร.  0-2685-7709 , อีเมล์: [email protected] ” เว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/BBLScholarship.aspx จะแสดงรายละเอียดทุนการศึกษา, คุณสมบัติผู้สมัคร, หลักฐานการสมัครในกรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก และในกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร, รายละเอียดการรับสมัคร, การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์, การพิจารณาให้ทุน, สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่รับทุน, เงื่อนไขการรับทุน, กำหนดการต่างๆและดาวน์ดหลดใบสมัคร 2. ทุนธนาคารกรุงไทย  http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=GbvDXqdxArCvPGjTEVKjTg%3d%3d  ประกอบด้วยทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน และทุนในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 10 ทุน วันปิดรับสมัคร คือวันที่ […]

ทุนจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไปเรียนต่อต่างประเทศ Read More »