นิทรรศการ AEO TOUR 25 กุมภาพันธ์ 2555

American Education Opportunities หรือ AEO Tour จะจัดงานนิทรรศการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ Spring และ รอบ Fall สำหรับรอบ Spring ปี 2555นี้  AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี โดยจะมีผู้แทนสถานศึกษาจำนวน 19 แห่งมาเปิดบูธให้คำแนะนำสถานศึกษาของตน ได้แก่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี-โทจำนวน 6 แห่ง, ปริญญาตรี-โท-เอกจำนวน 8 แห่ง, อนุปริญญาจำนวน 5 แห่ง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจสามารถศึกษาชื่อสาขาวิชา และระดับการศึกษาที่สถานศึกษาเหล่านั้นเปิดสอนได้จากตารางข้างล่างนี้ สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำปี 2012 ของสถาบันที่มาร่วมงานทั้งในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท,ปริญญาเอก และภาษา รวมทั้งวันปิดรับสมัคร และจำนวนนักศึกษา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตารางต่อไปนี้ ผู้สนใจยังสามารถเลือกชมข้อสรุปโดยย่อของแต่ละสถานศึกษา […]

นิทรรศการ AEO TOUR 25 กุมภาพันธ์ 2555 Read More »