การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ระเบียบการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสามารถเลือกสมัครสอบได้ 3 วิธีดังนี้คือ 1. การสอบคัดเลือกสนามใหญ่ สำหรับผู้ที่จบนิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่งก.ต.เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายที่ก.ต.กำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. การทดสอบความรู้มี  2 สนาม คือ สนามเล็ก กับ สนามเล็กเฉพาะกลุ่ม สนามเล็ก กำหนดคุณสมบัติไว้ 7 ประเภทคือ ก. จบปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งก.ต.เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือจบปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศซึ่งก.ต.รับรอง ข. จบปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวหรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งก.ต.เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี ค. จบปริญญาโททางกฎหมายในประเทศ ซึ่ง ก.ต.รับรอง และได้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี ง. จบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม และเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ. จบนิติศาสตร์บัณฑิต […]

การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา Read More »