Tree Campus University มหาวิทยาลัยต้นไม้ในสหรัฐอเมริกา

หลายคนคงงงว่า มหาวิทยาลัยต้นไม้คืออะไร ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จะพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมรอบรั้วสถานศึกษาไว้ให้คงความเขียวสดชื่นจากธรรมชาติ มีความน่าอยู่ น่ามาศึกษาเล่าเรียน ถึงกับมีการจัดอันดับกันหลากหลายชื่อ อาทิ Best Greenest University , Best Environmentally Friendly College Campuses, Top Green Colleges และอื่นๆอีกมาก อยากให้มหาวิทยาลัยในเมืองไทยอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม มากกว่ามีศูนย์การค้า หรือสถานเริงรมย์ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย โครงการ Tree Campus University เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในวัน Arbor day หรือ วันต้นไม้โลก เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ต้องจัดการต้นไม้ในวิทยาเขตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อกับชุมชนที่อยู่นอกขอบเขตมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมป่าที่มีสุขภาพดีและเมืองให้อยู่ร่วมกัน มหาวิทยาลัยเองก็มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับประชากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ได้ใช้โอกาสการเรียนรู้ การบริการโดยมีศูนย์กลางที่วิทยาเขตและชุมชนในด้านป่าไม้ ซึ่งมหาวิทยาลัยคือต้นแบบที่ดีที่จะสอนเยาวชนและให้ความรู้ชุมชนให้รักษ์ป่า ต้นไม้และธรรมชาติ วัน Arbor Day หรือวันต้นไม้โลก เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1854 […]

Tree Campus University มหาวิทยาลัยต้นไม้ในสหรัฐอเมริกา Read More »