คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเดินทาง

เพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งเคยออกเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิต ขอรวบรวมคำศัพท์จากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์การสอนภาษาอังกฤษที่ให้แนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์การเดินทางทางเครื่องบินไว้ดังนี้ คือ http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/episode50/languagepoint.shtml http://www.englishclub.com/vocabulary/20_air-travel.htm http://www.learn-english-today.com/vocabulary/transport-travel_vocab.htm http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/episode157/languagepoint.shtml ข้อสรุป จากหลายเว็บไซต์ คำศัพท์โดยทั่วไปที่นักศึกษาควรทราบก่อนเดินทางคือ