US-UK Fulbright แนะนำเว็บไซต์การศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิ US-UK Fulbright Commission เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่นำเสนอเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างน่าสนใจ และเรียงลำดับการค้นหาข้อมูลได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเหมาะที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับผู้สนใจค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลและต้องการทำการติดต่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ของ US-UK Fulbright  ภายใต้หัวข้อ ” Study in USA” จะมีการศึกษาให้เลือกหลายระดับตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป หลักสูตรระยะสั้น การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และคำถามที่มักถามบ่อยๆ เป็นต้น นักศึกษาที่ได้เข้าไปลองใช้เว็บไซต์นี้ จะพบว่า ยังมีขุมทรัพย์ทางความรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกมากมาย อาทิ เช่น การเตรียมเอกสารขอวีซ่า (ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการขอวีซ่าในประเทศไทยได้) การเดินทาง การแพ็คกระเป๋าเดินทาง การประกันสุขภาพ ธนาคาร การทำงาน การเสียภาษี การแบ่งโซนเวลา ความปลอดภัย การลงทะเบียนเรียน การจัดหาที่พัก ปฐมนิเทศก์ หน่วยงานบริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ การรับประทานอาหาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองทั้งหลายพึงตระหนักว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหาโอกาสศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเองก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสอนให้นักศึกษาหัดพึ่งพาตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการพึ่งพาผู้อื่น หากนักศึกษาไม่พยายามค้นคว้าข้อมูลศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อต้องเผชิญปัญหาในต่างประเทศและไม่มีคนคอยช่วยเหลือ นักศึกษาบางท่านจะเกิดความท้อถอย ความเครียด บางครั้งอยากเปลี่ยนเมือง อยากย้ายรัฐไปอยู่กับญาติหรือเพื่อนก็มี บ้างต้องคอยติดต่อสอบถามข้อมูลกลับมาที่สำนักงานแนะแนวในประเทศไทยที่เดิมตนเองเคยใช้บริการอยู่ให้คอยช่วยหาข้อมูลให้ ทั้งๆที่นักศึกษาสามารถพึ่งพาหน่วยงานที่ให้บริการความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติในสถานศึกษาของตนเองได้ นอกจากนี้ […]

US-UK Fulbright แนะนำเว็บไซต์การศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »