VFS Global คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่อะไร?

VFS Global คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อะไร? VFS Global ทำหน้าที่อะไร? ทำไมหลายสถานทูตเลือกใช้บริการของ VFS Global ในการค้นหาข้อมูลการเตรียมเอกสารขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ นอกจากจะค้นหาจากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆโดยตรงแล้ว ในปัจจุบันผู้ยื่นขอวีซ่าอาจพบว่ามีหลายสถานทูตที่ใช้บริการจากหน่วยงาน VFS Global  เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยผู้ยื่นขอวีซ่าต้องจ่ายค่าบริการให้ VFS Global จำนวนหนึ่ง หลายคนคงอยากทราบที่มาและความเป็นไปของหน่วยงาน VFS Global ว่า คือ หน่วยงานอะไร และมีสถานทูตประจำประเทศใดบ้างที่ใช้บริการของ VFS Global ในการรับคำร้องการยื่นเอกสารขอวีซ่า https://www.youtube.com/watch?v=X3EC4YPmTjo VFS Global เป็นหน่วยงานเอาท์ซอร์สระดับโลกที่ให้บริการความช่วยเหลือทางการทูต และหน่วยงานระดับรัฐบาลทั่วโลก เปิดดำเนินการครั้งแรกให้กับรัฐบาลอเมริกันเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) VFS Global มีศูนย์ดำเนินการขอวีซ่าจำนวน 2,469 ศูนย์ ใน 129 ประเทศ  ทุกนาทีจะมีผู้คนจากประเทศต่างๆ คลิกเข้าไปใช้บริการขอวีซ่าจากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.vfsglobal.com/  ในประเทศต่างๆมากมาย นับจนถึงปัจจุบันตัวเลขผู้ใช้บริการพุ่งสูงถึง 161 ล้านคนเศษแล้ว  […]

VFS Global คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่อะไร? Read More »