ประกาศทุน DAAD ปีการศึกษา 2013/2014

สถานทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท 40 สาขา และปริญญาเอก 3 สาขา โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครไปที่สถานทูตเยอรมนีก่อนหน้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดทุนการศึกษา  DAAD  ประจำปีการศึกษา 2013/2014  ได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/06/Stipendienprogramme/DAAD/0-PostGraduate-2013-2014.html หรือที่เว็บไซต์     http://203.146.249.245/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=1 เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครนั้น ผู้สมัครต้องเตรียมไว้อย่างละ 3 ชุด เอกสารประกอบด้วย 1. แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 3 ใบ และจดหมายนำใบสมัคร ผู้สมัครดาวน์โหลดฟอร์มจดหมายนำดังภาพล่างจากเว็บไซต์ที่กล่าวมาแล้ว 2. CV พร้อมลายเซ็นต์ผู้สมัคร 3. จดหมายแสดงเหตุผลของการขอรับทุนพร้อมลายเซ็นต์ผู้สมัคร 4. แผนการทำวิจัย (ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการ) 5. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครจากอาจารย์ 6. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครจากนายจ้าง 7. จดหมายรับรองการทำงาน 8. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT  8 0 คะแนน หรือ IELTS […]

ประกาศทุน DAAD ปีการศึกษา 2013/2014 Read More »