สมัครสอบชิงทุนรัฐบาลประจำปี 2555

สำนักงานคระกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลดังนี้ 1. รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ ประจำปีพ.ศ. 2555 จำนวน 5 ทุน สาขาวิชา Economics, Applied Statistics, การจัดการด้านการข่าวรักษาความมั่นคง (Security), ภูมิสถาปัตยกรรม(Landscape Architecture) และ กฎหมาย 2. รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ทุนบุคลลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 13 ทุน สาขาวิชา Climate Change Policy, Economics 2 ทุน, Supply Chain Management, Marketing and Strategy, Organic Chemistry หรือ  Analytical  Chemistry หรือ Environmental Chemistry (จำนวน 3 ทุน), Law, Human […]

สมัครสอบชิงทุนรัฐบาลประจำปี 2555 Read More »