การขอสินเชื่อเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ

การขอสินเชื่อเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีนโยบายสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มีชื่อว่า “สินเชื่อพูนผล” หลักฐานที่ใช้ในการค้ำประกันของผู้กู้ (ตัวนักศึกษา) มีดังนี้คือ 1. จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา 2. แผ่นพับ เอกสาร หรือ Brochure ของสถานศึกษาที่ระบุค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศ 3. สำเนาบัตรประชาชน 4.  สำเนาทะเบียนบ้าน 5.  Statement หรือ สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน กรณีนักศึกษาท่านนั้นมีบัญชีเงินฝาก แต่ถ้านักศึกษาไม่มีบัญชีเงินฝาก ให้ใช้บัญชีเงินฝากของผู้ค้ำประกันเพียงคนเดียว หลักฐานของผู้ค้ำประกัน มีดังนี้คือ 1.  สำเนาบัตรประชาชน 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 3.  Statement หรือ สมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารย้อนหลัง […]

การขอสินเชื่อเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ Read More »