หนังสือคู่มือนักศึกษาต่างชาติ International Student Handbook สำคัญอย่างไร

ใกล้เวลาที่นักศึกษาที่ได้รับวีซ่านักเรียนและกำลังเตรียมตัวจะไปศึกษาต่อต่างประเทศในเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายนกันแล้ว บางประเทศอาจจะเปิดเรียนเดือนตุลาคม ช่วงนี้จึงเป็นเวลาที่นักศึกษาจะมองหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก การใช้ชีวิตในเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับ การเปิดบัญชีธนาคาร การประกันสุขภาพ การใช้โทรศัพท์ การนำครอบครัวไปอยู่ด้วย วิธีการเรียนเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก การหางานทำเมื่อเรียนจบ หลายคนพยายามหาศิษย์เก่าเพื่อขอข้อมูล บ้างก็ถามเพื่อน พี่ของเพื่อน น้องของเพื่อน อ่านบรรดาคอมเม้นท์ในกระทู้ต่างๆ หรือ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเดินทางที่หลายๆหน่วยงานจัดให้นักศึกษาเพื่อเสริมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษายังประเทศนั้นๆ ขอแนะนำแหล่งข้อมูลใกล้ตัวที่นักศึกษาจะสามารถอ่านเพื่อรับรู้ก่อนการเดินทางได้ คือ เว็บไซต์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเข้าศึกษานั่นเอง มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งจะจัดทำ International Student Handbook เพื่ออธิบายให้นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางเข้าไปศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบตั้งแต่การเข้าเมือง การเรียน การดำเนินชีวิตของนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ทราบว่า จะค้นหา International Student Handbook ได้ที่ไหน เพราะสำรวจทั่วทั้งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่สามารถหาพบ นักศึกษาอาจเข้าไปค้นหาหนังสือคู่มือดังกล่าวภายใต้หัวข้อ International Student Office ยกเว้นมหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆจะไม่มีคำอธิบายแสดงไว้  มหาวิทยาลัยบางแห่งจะแจ้งแต่เพียงว่า จะมีปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่เมื่อไร และจะแจกข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบให้ในวันปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษายังคงมีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อมูลก่อนเดินทางไปถึงสถานศึกษา ให้นักศึกษาเขียนอีเมล์ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ หรือ International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเพื่อขอให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยแนะนำลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่นักศึกษาจะสืบค้นข้อมูลได้ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือคู่มือของนักศึกษาต่างชาติว่า หนังสือคู่มือดังกล่าว […]

หนังสือคู่มือนักศึกษาต่างชาติ International Student Handbook สำคัญอย่างไร Read More »