การขอใบรับรองความประพฤติ

การขอใบรับรองความประพฤติ หรือ การออกหนังสือรับรองความประพฤติ ( Police Clearance หรือ Police Certificate ) จะออกโดยศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ  http://pcscenter.sb.police.go.th/contactus.php สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารเลขที่ 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-2168-9 หมายเลขโทรสาร 02-205-1295 และ 02-205-2165  อีเมล์ [email protected]   หรือ [email protected]   หรือ [email protected] หนังสือรับรองความประพฤติใช้เมื่อไร ใครบ้างที่ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองความประพฤติไม่ได้ใช้เป็นเอกสารในการติดต่อกับหน่วยงานเฉพาะภาครัฐบาลไทยเท่านั้น หากยังใช้เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งในการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใดๆติดตัว และไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามความจำนงบางประการ เช่น การขอวีซ่านักเรียนของบางประเทศที่มีการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป, การขอวีซ่าคู่หมั้น, การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, การขออพยพไปอยู่ประเทศอื่น และ ฯลฯ เอกสารที่ใช้ในการยื่นเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย […]

การขอใบรับรองความประพฤติ Read More »