หนังสือเดินทางหาย-หรือ-หมดอายุในต่างประเทศ/

พาสปอร์ตหาย หรือ หมดอายุในต่างประเทศ

พาสปอร์ตหาย หรือ หมดอายุในต่างประเทศ กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องติดต่อกับใคร หรือ นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เมื่อพบว่า หนังสือเดินทางของตนหมดอายุ ต้องบินกลับมาเมืองไทยเพื่อทำหนังสือเดินทางใหม่หรือไม่ ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประทศของไทย http://www.mfa.go.th/web/2639.php จัดเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี่ที่สุด ที่จะให้คำตอบในทั้งสองเรื่องดังกล่าว ดังนี้ คือ 1. กรณีผู้เดินทางที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย และมีความต้องการขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยวันนั้น หรือ วันถัดไป ให้ติดต่อขอรับ เอกสารการเดินทาง (Certificate of Identity) จากสถานทูต หรือสถานกงสุลที่อยู่ใกล้ที่สุดในเวลานั้น เอกสารเดินทางดังกล่าว จะใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ควรติดต่อกรมกงสุลเพื่อขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หมายเหตุ ก่อนเดินทาง ควรถ่ายสำเนาเอกสารทั้ง หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไว้ และควรเก็บแยกกัน หรือ ถ่ายสำเนาเก็บไว้ให้คนที่เมืองไทยรักษาไว้ 1 ชุด เมื่อเกิดเหตุการณ์หนังสือเดินทางสูญหาย ก็ยังพอมีเอกสารที่จะแสดงความเป็นตัวตนของเรา ต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต หรือ สถานกงสุลได้ 2. กรณีหนังสือเดินทางเก่าหมดอายุ  http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=67#1 เว็บไซต์นี้จะอธิบายว่า ให้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ผ่านสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่อยู่ใกล้ๆ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ คือ […]

พาสปอร์ตหาย หรือ หมดอายุในต่างประเทศ Read More »