สรุปหลักฐานสำคัญที่ต้องยื่นในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา

การนำเอกสารไปแสดงให้กงสุลดูในวันนัดสอบสัมภาษณ์วีซ่า มีเอกสารที่ผู้รู้หลายๆท่านแนะนำกัน หรือบอกต่อๆกัน หลากหลายรูปแบบ ผู้ยื่นขอวีซ่าบางท่านเขียนสอบถามกันว่า สถานทูตไม่ได้บอกให้นำจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร หรือ สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงไปแสดงเลย ทำให้ผู้ที่ยังไม่เคยยื่นขอวีซ่าเกิดความสับสนว่า แล้วควรจะนำเอกสารใดไปยื่นบ้างในวันนัดสัมภาษณ์  แนะนำให้ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/nivchecklist-thai.pdf  ซึ่งอยู่ในรูป file pdf มีด้วยกัน 4 หน้า เรียงตามลำดับ ดังนี้ คือ ในหน้า 2 มี รายการสรุปเอกสารที่ให้นำไปในวันนัดสัมภาษณ์เรียงตามลำดับมี  4-5 ชิ้นเอกสาร คือ หนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS 160 ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า แบบฟอร์ม I-20 หรือ DS 2019 แบบฟอร์ม I-797 และ I-129  สองแบบฟอร์มหลังสำหรับผู้ขอวีซ่าไปทำงาน อาทิ เช่น J-1 กับ H1B  ส่วนเอกสารอื่นๆที่หลายเว็บไซต์แนะนำ หรือ หลายกระทู้เขียนบอกเล่าประสบการณ์จริงในการสัมภาษณ์ล้วนอยู่ในหมวด  หลักฐานพิสูจน์ความผูกพันภายนอกสหรัฐ ทั้งสิ้น เช่น จดหมายรับรองการทำงาน […]

สรุปหลักฐานสำคัญที่ต้องยื่นในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา Read More »