หลักสูตร Pathway Program คืออะไร

หลักสูตร Pathway Program คืออะไร หลายคนคงเคยได้ยินหลักสูตร Pathway และสงสัยว่า Pathway Program คืออะไร  Pathway Program จะเป็นหลักสูตรที่มีอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไม่ Pathway Program คือ หลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่ยังอ่อนภาษาอังกฤษอยู่ ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพที่ดีพอ ที่จะได้เข้าไปเรียนหลักสูตรต่างๆร่วมกับนักเรียนชาติอื่นๆได้ โดยไม่เกิดปัญหาในด้านการฟัง การแสดงความคิดเห็น การอ่าน หรือการคิดเขียนวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ดังนั้น Pathway Program หรือ Bridge program ก็คือโปรแกรมที่สนับสนุนให้นักเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมอย่างน้อยหกเดือนถึงหนึ่งปี ก่อนเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรผูกติดกับโปรแกรมภาษาอังกฤษนั้นๆ ดังจะเห็นได้ว่า นอกเหนือไปจากโรงเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยเองแล้ว ยังมีแบรนด์โรงเรียนภาษาใหญ่ๆ หลายแห่ง เช่น ELS Language Centers, INTO, Shorelight, Kaplan, Navitas ที่มีหลักสูตร Pathway Program ควบคู่ไปกับการออกจดหมายที่มีเงื่อนไขรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาต่อกัน(Conditional Acceptance Letter) การรับเข้าเรียนภาษาในลักษณะนี้ ผู้สมัครเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการศึกษาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม คือ Transcript และผลสอบภาษาอังกฤษ […]

หลักสูตร Pathway Program คืออะไร Read More »