สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพเปิดบริการใหม่ล่าสุดยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันเสาร์

เว็บไซต์สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพ  http://ukinthailand.fco.gov.uk/th/news/?view=PressR&id=737049782    แนะนำบริการใหม่ของสถานทูต คือ เพิ่มบริการการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์ บุคคล 6 ประเภทที่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์มีดังนี้คือ 1. นักธุรกิจที่เคยมีประวัติการเดินทางเข้าไปในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศเชงเก้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตร หากผู้ยื่นขอวีซ่าเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่กล่าวมา ไม่จัดว่าอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ 2. พนักงานบริษัทที่เป็นสมาชิกของ UK Border Agency’s Business Select Scheme โดยบริษัทจะต้องมีจดหมายรับรองพนักงานคนดังกล่าวด้วย คู่สมรสและบุตรของพนักงานสามารถร่วมในบริการพิเศษดังกล่าวนี้ได้ 3. ผู้ยื่นขอวีซ่าทั่วไปรวมทั้งครอบครัวที่เคยมีประวัติการเดินทางในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาไปยังประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศเชงเก้น แต่ถ้าเขาเหล่านั้นเคยถูกปฏิเสธวีซ่าจากประเทศที่ได้กล่าวนามมาแล้ว พวกเขาเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์ได้ 4. ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศเชงเก้น 5. ผู้ที่ทำงานเรืออยู่ในโครงการเรือของสหราชอาณาจักรเมื่อสามปีที่ผ่านมา แสดงหลักฐาน Seafarers Identity Document  หรือ Seaman’s […]

สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพเปิดบริการใหม่ล่าสุดยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันเสาร์ Read More »