เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ 3.0 ขึ้นไป ย่อมมีความใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่า เข้าเรียนยากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยประเภทนี้นอกจากจะมีเกณฑ์มาตราฐานในการรับเข้าศึกษาต่อยากแล้ว ยังมีการแข่งขันสูงจากบรรดาผู้ส่งสมัครที่จบมาจากสถานศึกษาชั้นนำของประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องแข่งจันกับผู้สมัครคนอื่นๆเป็นจำนวนตัวเลขหลักหมื่นราย ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมที่สุดกับมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ซึ่งอัตราการตอบรับของบางสถานศึกษาอาจจะมีจำนวนสูงสุดประมาณ 1,000 คน  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้สมัคร นับตั้งแต่การเตรียมตัวส่งสมัคร การสร้างแฟ้มประวัติให้ดูน่าสนใจ ผลคะแนนแบบทดสอบมาตราฐานอยู่ในเกณฑ์ หรือมีความสามารถเหนือเกณฑ์การพิจารณาการรับเข้าเรียน แบบทดสอบมาตราฐานต่างๆอาทิ  ผลคะแนนจากข้อสอบมาตราฐานทางภาษาอังกฤษ TOEFL iBT หรือ IELTS , ผลทดสอบการคิดวิเคราะห์และความถนัด เช่น GRE หรือ GMAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท, หรือผลสอบ SAT สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี,บางสาขาวิชาในระดับปริญญาโทเน้นให้ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีมาก่อนการสมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น ขบวนการพิจารณาที่ท้าทายทำให้ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าเรียนในสถานศึกษาชั้นนำเหล่านี้เกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นว่า หลังจากศึกษาจบจะมีอนาคตที่สดใสในการหางานทำ ตลอดจนได้รับเงินเดือนที่พึงพอใจ หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ได้รับการตอบปฏิเสธจากสถาบันชั้นนำเหล่านี้ มิได้หมายความท่านเป็นคนไม่เก่ง แต่เนื่องจากมีการแข่งขันสูง และแต่ละสถานศึกษาไม่สามารถรับนักศึกษาได้ทั้งหมด ขอให้นักศึกษาพยายามใช้หลักการเบื้องต้นในการพิจารณาส่งสมัครเข้าศึกษาต่อด้วยวิจารณญาณ , ความเป็นเหตุเป็นผล , ความเหมาะสมของตัวผู้สมัคร , เนื้อหาหลักสูตร , และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว  …

เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ในปัจจุบันทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองมักจะนิยมใช้อันดับของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกสมัครสถานศึกษาในต่างประเทศ ด้วยมีความเชื่อมั่นว่า หากจบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำแล้วจะทำให้มีโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง ได้รับเงินเดือนที่ดีหรือมีโอกาสในการสร้างแฟ้มประวัติส่วนตัวที่ดีเพื่อต่อรองกับบริษัทแห่งใหม่ หรือเพื่อให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นกับนักศึกษาไทยเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในอีกหลายๆประเทศ โดยเฉพาะในทวีปเอเซีย ในขณะเดียวกันนักศึกษาที่มีคุณสมบัติยังไม่พร้อมที่จะส่งสมัครในมหาวิทยาลัยที่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว มักจะใช้เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ส่งสมัครไปยังสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ด้วยเกรงว่า จะเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการส่งสมัครมากกว่าจะได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาแห่งนั้น หมายเหตุ การเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสบายใจระหว่างไปเรียน และเรียนได้บรรลุเป้าหมาย แต่ละเว็บไซต์ของการจัดอันดับจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดอันดับหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการเน้นแตกต่างกันไป อาทิ เช่น สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร , ความพึงพอใจที่มีต่อการสอน , ความพึงพอใจจากผลสะท้อนกลับหรือคำติชม, อัตราส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา, ความสามารถในการได้งานหลังจากเรียนจบได้หกเดือน, ปริมาณงานวิจัย และอื่นๆ เว็บไซต์ของหน่วยงานจัดอันดับสถานศึกษาในสหราชอาณาจักรที่เป็นที่นิยม คือ 1. หนังสือพิมพ์ The Guardian    http://www.guardian.co.uk/education/universityguide 2. หนังสือพิมพ์ The Independent                http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings 3. หนังสือพิมพ์ The Times  หากไม่ได้เป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว การเข้าไปค้นหาข้อมูลอาจจำเป็นต้องใช้เว็บไซต์อื่นเพื่อลิงก์เข้าไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัย เช่น ใช้เว็บไซต์ http://www.university-list.net/uk/rank/univ-0000.htm …

เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร Read More »