แนะนำเว็บไซต์ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ นอกจากจะใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย ภายใต้หัวข้อ ” การศึกษาวัฒนธรรม ”  มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หัวข้อ ในที่นี้ จะเน้นไปที่หัวข้อแรก คือ “ศึกษาต่อในสหรัฐ” หรือเว็บไซต์  http://thai.bangkok.usembassy.gov/services/irc/ref_stu.htm     ผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถดาวน์โหลดหนังสือน่าอ่าน 4 เล่ม เกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ดังนี้ คือ 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี 2. การศึกษาระดับปริญญาโทและการศึกษาและวิจัยด้านวิชาชีพ 3. การศึกษาระยะสั้น โครงการเรียนภาษาอังกฤษ การศึกษาทางไกล และการรับรองวิทยฐานะ 4. เตรียมพร้อมที่จะไป: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการอยู่อาศัยและศึกษาในสหรัฐอเมริกา ถัดไปจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า การศึกษา นโยบายและกิจการต่างประเทศ การปกครองและการเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และลำดับสุดท้าย สังคมและค่านิยม รายชื่อศูนย์แนะแนวการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา ทั้ง 7 แห่งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งแหล่งข้อมูลอเมริกันศึกษา หัวข้อสุดท้ายภายใต้หัวข้อใหญ่ […]

แนะนำเว็บไซต์ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »