แก้ไข DS 160 ได้ไหมหลังจากได้วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว

ผู้ที่กรอกฟอร์ม DS 160 เสร็จแล้วหลายคนพบว่า ได้กรอกข้อมูลใน DS 160 ผิด ภายหลังจากกดคลิกยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว  และเกิดความต้องการแก้ไขแบบฟอร์ม DS 160 ที่กรอกเสร็จแล้วใหม่  ผู้ยื่นขอวีซ่ายังมีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม DS 160ได้ จนกว่าจะถึงวันที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ว่า ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งวันเดียวกันนั้นเองก็จะเป็นวันสุดท้าย ที่ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม DS 160 ด้วย อนึ่งการแก้ไขฟอร์ม DS 160 ในบางครั้ง อาจมีความจำเป็นต้องกรอกฟอร์ม DS 160 ใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งมีผลทำให้หมายเลข Confirmation Number เปลี่ยนแปลงไป ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจเป็นกังวลว่า จะแก้ไขได้ไหม สถานทูตจะยอมให้เข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าไหม เพราะคลิกยืนยันจองวันนัดสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น เมื่อได้ลองเข้าไปแก้ไขฟอร์ม DS 160 ด้วยตนเอง จึงพบว่า ยังมีโอกาสแก้ไขได้ และถ้าต้องการแจ้งหมายเลข  DS 160 Confirmation Number  ใหม่ก็ยังแก้ไขได้อยู่ *(โปรดดูหมายเหตุ)ขั้นตอนการแก้ไขมีดังนี้ คือ เปิดเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่า  http://thailand.us-visaservices.com […]

แก้ไข DS 160 ได้ไหมหลังจากได้วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว Read More »