แนะนำเว็บไซต์ EducationUSA

ขอแนะนำเว็บไซต์ EducationUSA  http://www.educationusa.state.gov/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.Department of State) ให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้รับการตอบรับ จนกระทั่งเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน EducationUSA มีเครือข่ายมากกว่า 400 แห่งใน 170 ประเทศทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานทางการศึกษาและวัฒนธรรม (The Bureau of Education and Cultural Affairs) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก นักศึกษาสามารถเลือกค้นคว้าโดยเริ่มจากระดับการศึกษาที่กำลังจะติดต่อเพื่อไปศึกษาต่อก่อน เช่น ต้องการเลือกไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (Graduate) ไปเรียนภาษา (English Language) หรือไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Short-term Program) ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกระดับการศึกษาประเภทใดก็ตาม จะมีวีดิทัศน์ให้ศึกษาประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ตั้งแต่ ความแตกต่างระหว่างวุุฒิการศึกษาประเภท Associate Degree ที่มีเปิดสอนใน Community College และระดับปริญญาตรีที่มีเปิดสอนใน Four Year College และ University  แบบฟอร์มจำนวน 9 […]

แนะนำเว็บไซต์ EducationUSA Read More »