การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Accreditation)

สำนักงานก.พ.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย จะทำหน้าที่พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการว่า สถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจบมานั้น ได้มาตราฐานที่จะบรรจุเข้าเป็นข้าราชการได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักศึกษาท่านนั้นจะไม่ได้คิดกลับมาทำงานในภาครัฐ ก็ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิจากต่างประเทศของก.พ.ไว้บ้าง เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน ในการเลือกสมัครเรียนสถานศึกษาในต่างประเทศที่ได้มาตราฐาน 1. สหรัฐอเมริกา รับบาลกลางสหรัฐอเมริกาไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ มาตราฐานการศึกษาของทั้งประเทศ มลรัแต่ละรัฐเป็นผู้วางนโยบาย เงื่อนไข และกำหนดมาตราฐานขั้นต่ำ ในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาภายในรัฐนั้นๆเอง สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาจึงมีความแตกต่างกันในคุณลักษณะ คุณภาพของการจัดการการศึกษา รวมทั้งมาตราฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละรัฐ อาจแตกต่างกันได้ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ และมาตราฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงมีการจัดตั้งสมาคมชื่อ The Council for Higher Education Accreditation (CHEA) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน มาควบคุมมาตราฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐต่างๆ การรับรองวิทยฐานะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Accreditation) Read More »