แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าอเมริกา

แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าอเมริกาอัพเดทแบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานศุลกากรหรือ US Custom and Border Protection   ( http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/)  ได้ออกกฎหมายชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่จะให้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องใช้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาเมื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯอยู่ในรูปแบบฟอร์มแบบอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้   กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นทางการหลังวันที่ 26 เมษายน 2556 กล่าวคือ ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม I-94 ที่เป็นกระดาษสีขาวแผ่นยาวๆซึ่งแอร์โฮสเตสของแต่ละสายการบินจะแจกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินก่อนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดการทำงานของเจ้าหน้าที่, ลดการรอคอยการตรวจเอกสาร ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองตามด่านตรวจของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน CBP ประมาณ 15.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯต่อปี โดยผู้เดินทาง อาทิ นายจ้าง, นักท่องเที่ยว, นักเรียน ฯลฯ จะกรอกแบบฟอร์ม I-94 แบบอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์ 1. https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=vRBTRCCXYh4Q5Dy0PLc%20TXlKJNJhHDRX5m1CTJ63D1btf6DpSLmdZ!1096912257 2. https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html เนื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ บางสนามบินหรือบางท่าเรือพาณิชย์อาจจะยังไม่ได้ใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่นี้พร้อมกันทุกแห่ง และสายการบินพาณิชย์ทั่วๆไปอาจจะยังคงแจกแบบฟอร์ม […]

แบบฟอร์ม I-94 แบบใหม่ที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าอเมริกา Read More »