โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร การศึกษาระดับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงอายุและ 4 ระดับดังนี้คือ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาศึกษา 7-12 ปี ระดับประถมศึกษา (Preparatory School 6 ปี 13  ปี Pre GCSE 1 ปี 14-15 ปี GCSE 2 ปี 16-18 GCE A Level or IB 2 ปี ช่วงอายุที่เหมาะสมในการส่งบุตรไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร คือ อายุประมาณ 13 ปี หรือหลังจากที่นักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นช่วงอายุที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักรเริ่มทำการทดสอบ Career Test นักเรียนครั้งแรกว่า เหมาะจะศึกษาต่อปริญญาตรีด้านใด หากนักเรียนยังไม่พร้อมในทุกด้านจากประเทศไทย อาจจะไปเริ่มเข้าเรียนตอนอายุ  14 ปี หรือเรียนต่อในระดับ GCSE ซึ่งจะมีการทดสอบความเหมาะสมทางด้านความถนัดหรือ […]

โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร Read More »