อเมริกาเปิดสอนปริญญาโทกัญชาเพื่อการแพทย์ (Medical Cannabis)

ในขณะที่เมืองไทยเพิ่งผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชา และพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ทีมนักวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาตลอดช่วงปีที่ผ่านมา แต่พวกเขาสามารถทดลองได้เพียงในหลอดทดลองและกับสัตว์เท่านั้น เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตให้ทดลองกับมนุษย์ ตามความเห็นของ รศ.ดร. ภญ. นริศา คำแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้ทดลองกับมนุษย์ได้นี้ จะช่วยให้การทำงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัยของการค้นพบยาใหม่ (Novel Drug Discovery): https://www.bbc.com/thai/thailand-47288335 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีหลักสูตรเรื่องกัญชาว่า เป็นพืชทางการแพทย์ หรือ Medicinal Plant Chemistry กันในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2017 (พ.ศ. 2560) ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีบ้างที่เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท และบางรัฐมีการเปิดเป็นโรงเรียนเพื่อสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นปลูกกัญชาและการทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า […]

อเมริกาเปิดสอนปริญญาโทกัญชาเพื่อการแพทย์ (Medical Cannabis) Read More »