CPT

Update การทำงาน CPT OPT ที่อเมริกา

Update การทำงาน CPT OPT ที่อเมริกา มา Update การทำงานระหว่างเรียนและการทำงานหลังเรียนจบจากอเมริกากันอีกครั้งว่า  นักศึกษาสามารถทำงานนอกแคมปัสได้หรือไม่ได้ ที่ต้องเขียนเรื่องนี้ให้อ่านกัน เพราะมีน้องๆหลายคนยังเข้าใจผิดเรื่องการทำงานหลังเรียนจบจากอเมริกาอยู่ ทำให้น้องตกอยู่ในสภาพการอยู่เกินระยะเวลาที่มีสิทธิิ์ที่จะอยู่ได้ ( overstay) ผลกระทบที่ตามมาในภายหลังคือ จะขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกาหลังเรียนจบแล้วกลับมาทำงานที่เมืองไทยแล้วไม่ได้ น้องบางคนงงๆกับปัญหาที่เกิดขึ้น คิดแล้วคิดอีกว่า ไม่เคยทำอะไรผิดที่อเมริกา ทำไมจึงขอวีซ่าเข้าอเมริกาไม่ผ่าน วีซ่านักเรียนทุนส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นสปอนเซอร์ให้ไปเรียนต่ออเมริกามี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  https://www.uscis.gov/working-united-states/students-and-exchange-visitors/students-and-employment วีซ่า F-1 คือ วีซ่านักเรียนที่ใช้สำหรับไปเรียนหนังสือในโรงเรียน, วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่โรงเรียนภาษา โดยมีเงื่อนไขว่า โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนภาษาแห่งนั้นๆ ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันที่เรียกว่า  Student and Exchange Visitors Program (SEVP) วีซ่า M-1 คือ วีซ่านักเรียนที่ใช้สำหรับไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพ และวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาการ รวมทั้งไม่ได้หมายถึงกลุ่มที่สมัครไปเรียนภาษาอังกฤษ วีซ่า F-1 กับการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอเมริกัน ตามกฎหมายแล้ว วีซ่า …

Update การทำงาน CPT OPT ที่อเมริกา Read More »

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2 )

การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) จะต้องได้รับการอนุญาตจาก International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท คือ 1. Curricular Practical Training (CPT) เป็นการทำงานในบริษัท หรือ หน่วยงาน ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ อยู่ในช่วงระหว่างภาคการศึกษา หรือปิดภาคการศึกษา งานประเภท CPT เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน บางกรณีนับเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ได้ หากเป็นการทำงานในช่วงปิดภาคการศึกษา เรียกว่า Internship ถ้าทำระหว่างภาคการศึกษา เรียกว่า Cooperative Education Program (Co-op) การทำงานประเภท CPT มีลักษณะ ดังนี้ คือ 1.1 นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจาก International Student Office 1.2 มีจดหมายตอบรับการเข้าทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร …

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2 ) Read More »

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่1 )

ตามกฎระเบียบการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่นักศึกษามีสิทธิ์ทำได้มี 2 ประเภท คือ งานในเขตมหาวิทยาลัย ( On Campus Employment) และ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) งานในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus Employment) 1. นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาอาจทำงานแบบ Full-time ได้ในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา งานที่ทำควรเป็นงานที่หาได้ในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus)  นักศึกษาต่างชาติที่กำลังลงทะเบียนเรียนอยู่ ไม่สามารถทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off-Campus) อาทิ งานในร้านอาหารไทยได้ เพราะถือว่าเป็นงานผิดกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่นักศึกษาท่านนั้นถือวีซ่านักเรียน (F-1) หากถูกจับได้จะถูกปรับทั้งนักศึกษาและผู้ว่าจ้าง ถ้าระยะเวลาเรียนขาดเกิน     80 % และเคยถูกปรับฐานทำผิดแล้ว อาจถูกจับและถูกส่งตัวกลับประเทศไทยได้ ดังนั้น การคิดจะทำงานเพื่อหาเงินรายได้พิเศษของนักศึกษาต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงถูกจำกัดด้วยชนิดของงานและสถานที่ทำงาน กล่าวคือ …

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่1 ) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top