มารู้จักวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic visa, E-Visa) และระบบอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Travel Authorization, ETA Visa)

วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) และการอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) วีซ่าทั้งสองแบบคือใบอนุญาตการเดินทางแบบดิจิทัลที่โดยทั่วไปต้องใช้ร่วมกับหนังสือเดินทางที่ถูกต้องในการเดินทางเข้าสู่เขตอำนาจศาลเฉพาะหรือเข้าสู่ประเทศที่ผู้เดินทางจะขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นนั่นเอง ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 หลายประเทศได้เริ่มใช้วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) และการอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) เป็นทางเลือกแทนวีซ่าแบบดั้งเดิม (Traditional Visa) ความหมายของ ETA คือ การลงทะเบียนก่อนเดินทางมาถึงประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจจะจัดหรืออาจจะไม่จัดประเภทอย่างเป็นทางการว่าเป็นวีซ่าขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่ออก ซึ่งจำเป็นสำหรับนักเดินทางต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าแบบเต็ม ตรงกันข้ามกับขั้นตอนที่ใช้โดยทั่วไปเกี่ยวกับการขอวีซ่าที่เหมาะสม หาก ETA Visa ถูกปฏิเสธ ผู้เดินทางสามารถเลือกยื่นขอวีซ่าแบบเดิมแทนได้ วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) เป็นเพียงวีซ่าที่นักเดินทางสามารถสมัครและรับทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปที่สถานกงสุลหรือตัวแทนวีซ่าของรัฐผู้ออก วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa หรือ eVisa) หรือการอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ ETA) จะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่มีการติดป้าย หรือสติกเกอร์ หรือตราประทับลงในหนังสือเดินทางก่อนการเดินทาง การสมัครจะดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ต และใบเสร็จรับเงินจะทำหน้าที่เป็นวีซ่า ซึ่งสามารถพิมพ์หรือเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (eVisa) และการอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ (eTA) เป็นเอกสารการเดินทางดิจิทัลที่ช่วยให้นักเดินทางสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นๆได้ แม้จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจน แต่การอนุญาตการเดินทางทั้งสองรูปแบบนี้มี ความแตกต่าง ดังนี้คือ ตัวอย่างประเทศที่ใช้ E-Visa และ […]

มารู้จักวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic visa, E-Visa) และระบบอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Travel Authorization, ETA Visa) Read More »