Erasmus Mundus Action2

ทุนการศึกษา Lotus Unlimited Project Erasmus Mundus Action 2 ประจำปี 2014

ทุนการศึกษา Erasmus Mundes โครงการ Lotus Unlimited  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกระยะเวลานาน 36 เดือน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.lotus.ugent.be/index.asp  การสมัครมี 2 รอบ คือ 1. รอบแรกเฉพาะผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 36 เดือน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  2. รอบที่ 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครต้นเดือนตุลาคม 2556 สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, โครงการแลกเปลี่ยนปริญญาเอก, Postdoc, รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ทุน Erasmus Mundus Action 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศในภูมิภาคเอเซียในเรื่องการศึกษาและการทำวิจัยร่วมกัน ทุนในโครงการดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 199 ทุนทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าตั่วเครื่องบิน,  ค่าประกัน และค่าเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ทุนนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ทุนที่มอบให้พลเมืองในเอเซีย […]

ทุนการศึกษา Lotus Unlimited Project Erasmus Mundus Action 2 ประจำปี 2014 Read More »

ทุนการศึกษา Lotus III Project

โครงการ LotusIII เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมทั้งประเทศ จีน เวียดนาม กัมพูชา สหภาพพม่า อินโดนีเซียและประเทศไทย โดยทุนที่ให้นี้จะให้นักศึกษาได้ไปเรียนต่อทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกแล้วแต่ผู้สมัครต้องการจะเลือกสมัคร http://www.lotus.ugent.be/index.asp 1. 2.  โดยคุณสมบัติของ ผู้สมัคร ( http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=873&a=1361) คือ 1. เป็นคนในสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งของ 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา สหภาพพม่า อินโดนนีเซีย และประเทศไทย 2. เป้าหมายกลุ่มที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 3. เป้าหมายกลุ่มที่ 2 ไม่ใช่นักศึกษาที่เรียนจบปริยญาตรีจากมหาวิทยาลัยกลุ่มพันธมิตรก็ได้ 3. เป้าหมายกลุ่มที่ 3 เป็นนักศึกษาที่ด้อยโอกาส อาทิ อาจจะเป็นผู้ลี้ภัยด้วยปัญหาทางสังคมการเมือง สาขาวิชาที่ผู้สมัครทุนสามารถเลิอกไปศึกษาต่อได้ คือ 01: Agricultural Sciences 02: Architecture, Urban and Regional Planning 04: Business Studies and Management

ทุนการศึกษา Lotus III Project Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top