เอกสารที่ใช้ขอวีซ่านักเรียน (F-1)

ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ถ้าผู้ยื่นเตรียมเอกสารครบทั้งหลักฐานการเรียนและการเงิน อีกทั้งแสดงความจริงใจในการตอบคำถามให้กงสุลเห็นว่า ตั้งใจจะไปเรียนต่อจริงๆแล้วจะกลับมาอยู่ประเทศไทยหลังจากเรียนจบ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะไม่ถูกปฏิเสธวีซ่าอย่างแน่นอน เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่ามีดังนั้คือ 1.   จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา หรือ ที่เรียกว่า I-20 2.   ใบเสร็จแสดงว่า จ่ายค่า SEVIS -901 แล้ว จำนวน   200 US$ 3.   ใบเสร็จจากไปรษณีย์แสดงว่า จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐเมริกาแล้ว จำนวน 4,454 บาท 4.    รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว คูณ 2 นิ้ว พื้นด้านหลังเป็นสีขาว เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง 5.     transcript แสดงผลการเรียน 6.     หนังสือเดินทาง 7.     กรอกแบบฟอร์ม DS-156  ในเว็บไซต์    http://evisaforms.state.gov  แล้ว […]

เอกสารที่ใช้ขอวีซ่านักเรียน (F-1) Read More »