กรณี I-94 สูญหาย ชำรุด ลืมคืน ทำอย่างไร

โดยปกติเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐจะคืนส่วนหนึ่งของ I-94 ให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการตรวจเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าตาของ I-94 ที่คืนกลับมาให้ จะมีขนาด 3 คูณ 5 นิ้ว I-94 มีความสำคัญต่อนักศึกษาต่างชาติ เพราะในการติดต่อบางหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะขอดู I-94 พร้อม I-20 เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามาเมื่อวันที่เท่าไร I-94 มักจะติดอยู่กับหนังสือเดินทาง นักศึกษาควรถ่ายเอกสาร I-94 เก็บไว้ที่ที่พักด้วย ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ I-94 คือ

กรณี I-94 สูญหาย ชำรุด ลืมคืน ทำอย่างไร Read More »