แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเรียนต่อประเทศต่างๆ

กระแสการไปศึกษาต่อต่างประเทศกลายเป็นความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาภาษาต่างประเทศ หรือเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองเพื่อผลลัพธ์คือ ความโดดเด่นต่อการที่จะได้รับโอกาสดีๆในการเลือกงานที่จะทำและต่อรองเรื่องเงินเดือน หรือเป็นไปเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิธีการคิด การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเป็นพลเมืองโลก บางท่านเลือกประเทศที่จะไปศึกษาต่อเพราะมีใจรักและนิยมในประเทศนั้นๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บางท่านอาจเลือกมองจุดเด่นในวิทยาการของประเทศนั้น บ้างพิจารณาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาต่อจากประเทศที่สนใจ ฯลฯ จะอย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่างๆ จัดทำไว้เพื่อผู้สนใจจะได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและทำการติดต่อไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง หรือเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกับบุคคลที่สาม อาจหมายถึงท่านผู้ปกครองหรือที่ปรึกษาทางการศึกษาก็ได้ หมายเหตุ  เว็บไซต์ต่างๆที่ให้ไว้นี้เมื่อเวลาผ่านไป4-5 ปี เว็บไซต์อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง แต่ ณ เวลาปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ยังใช้ทำงานได้ดีอยู่ ARGENTINA 1. http://www.en.argentina.ar/_en/science-and-education/ 2. http://www.en.argentina.ar/advf/documentos/488ddb5e6f4752.63041178.pdf AUSTRALIA 1. http://www.studyinaustralia.gov.au/th/Why-Study-in-Australia/A-Future-Unlimited/A-Future-Unlimited 2. http://www.idp.com/idp-student-placement/study-destinations.aspx 3. http://www.australianalumniassociation.org/membership-benefits-2.htm AUSTRIA 1. http://www.oead.at/welcome_to_austria/education_research/study_in_austria/EN/ 2. http://www.studyineurope.eu/study-in-austria AZERBAIJAN 1. http://portal.edu.az/index.php?r=article/blog&id=6&mid=5&lang=en 2. http://www.edu.gov.az/view.php?lang=en&menu=339&id=1696 BAHRAIN 1. http://www.arabiancampus.com/studyinbahrain/universities/uclist.htm BANGLADESH 1. http://www.studyinbangladesh.info/ BELARUS 1. http://www.belarus.by/en/about-belarus/education …

แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเรียนต่อประเทศต่างๆ Read More »