ใครบ้างที่ต้องขอวีซ่า J-1 visa

J-1 คือ วีซ่าโครงการแลกเปลียนทางการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและพลเมืองของประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายประเภท คือ 1. Au pair and Educare สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี Au pair หรือ ผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก ให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน จะได้รับวีซ่ามีอายุนาน 1 ปี และสามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 6 , 9 , หรือ 12 เดือน คิดเป็นกรณีๆไป โดยกำหนดเวลาทำงานจะต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน หรือ อย่างมาก 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้เข้าโครงการนี้ จะได้รับการอบรมให้ดูแลเด็กที่ยังไม่เข้าเรียนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าไปดูแลเด็กที่มีอายุยังไม่ถึง 2 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงหลักฐานว่า เคยผ่านประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมงมาก่อน และจะต้องจบการศึกษาอย่างต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย และเรียนหลักสูตรวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 6 […]

ใครบ้างที่ต้องขอวีซ่า J-1 visa Read More »