Webinar ออนไลน์จัดโดย EducationUSA ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556

EducationUSA จัดให้มีรายการบรรยายเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ผู้สนใจฟังรายการดังกล่าวสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อต่างๆได้ที่เว็บไซต์ https://events-na1.adobeconnect.com/content/connect/c1/1011637095/en/events/catalog.html?folder-id=1238074207#currentSearchTag=1312409662 วันที่ หัวข้อการบรรยาย 20 เมษายน     2556 Maintaining your student visa status 02 พฤษภาคม  2556 Prepare for Your Departure 13 พฤษภาคม  2556 In and Out of the Classroom 15 พฤษภาคม  2556 Adjusting to American Culture 22 พฤษภาคม  2556 Adjusting to American Culture 23 พฤษภาคม  2556 In and Out of the Classroom […]

Webinar ออนไลน์จัดโดย EducationUSA ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556 Read More »