LLM ใน USA ที่เปิดเทอมมกราคม (Spring Intake)

ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาควรศึกษาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสนใจจะส่งสมัครว่ามี 1. วิชา major หรือ concentration ที่ต้องการเรียน 2. เกณฑ์การรับเข้าเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยที่ศึกษาจบปริญญาตรีมา, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS 3. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดรับเข้าเรียนปีละครั้งเดียวคือ เเทอม Fall นักศึกษาต้องส่งเอกสารสมัครถึงมหาวิทยาลัยก่อนหน้าวันปิดรับการส่งเอกสารสมัคร 4. ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ปกครองสามารถส่งให้ศึกษาต่อได้ 5. การส่งเอกสารสมัครเข้าเรียนจะใช้วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์ LSAC https://llm.lsac.org/login/access.aspx?appl=1830L1 6. กรณีเตรียมตัวไม่ทันที่จะเข้าเรียนเทอม Fall จะมีบางมหาวิทยาลัยที่สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในเทอม Spring หรือ เทอม Summer ได้ รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนเทอม Spring หรือมหาวิทยาลัยที่มีเปิดภาคเรียนเดือนมกราคม มีดังต่อไปนี้คือ Arizona Arizona State University     TOEFL 100 Application Deadlines : Fall Admission – June […]

LLM ใน USA ที่เปิดเทอมมกราคม (Spring Intake) Read More »