ทุนการศึกษา Lotus III Project

โครงการ LotusIII เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมทั้งประเทศ จีน เวียดนาม กัมพูชา สหภาพพม่า อินโดนีเซียและประเทศไทย โดยทุนที่ให้นี้จะให้นักศึกษาได้ไปเรียนต่อทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกแล้วแต่ผู้สมัครต้องการจะเลือกสมัคร http://www.lotus.ugent.be/index.asp 1. 2.  โดยคุณสมบัติของ ผู้สมัคร ( http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=873&a=1361) คือ 1. เป็นคนในสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งของ 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา สหภาพพม่า อินโดนนีเซีย และประเทศไทย 2. เป้าหมายกลุ่มที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 3. เป้าหมายกลุ่มที่ 2 ไม่ใช่นักศึกษาที่เรียนจบปริยญาตรีจากมหาวิทยาลัยกลุ่มพันธมิตรก็ได้ 3. เป้าหมายกลุ่มที่ 3 เป็นนักศึกษาที่ด้อยโอกาส อาทิ อาจจะเป็นผู้ลี้ภัยด้วยปัญหาทางสังคมการเมือง สาขาวิชาที่ผู้สมัครทุนสามารถเลิอกไปศึกษาต่อได้ คือ 01: Agricultural Sciences 02: Architecture, Urban and Regional Planning 04: Business Studies and Management […]

ทุนการศึกษา Lotus III Project Read More »