ทุนการศึกษาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

มีนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องการได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับทุนการศึกษา หากแต่ว่าทุนการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาในระดับภาครัฐบาลหรือทุนการศึกษาของหน่วยงานเอกชน ต่างมุุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับดี เพื่อให้ทรัพยากรที่คัดสรรแล้วได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงหรือยอดเยี่ยมในสาขาวิชานั้นๆ เพราะหน่วยงานที่ต้องการให้ทุนมีความคาดหวังว่า ผู้ได้รับทุนจะต้องประสบความสำเร็จในการศึกษาสูงสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำตามระยะเวลาทีกำหนดไว้  เพื่อผู้ได้รับทุนจะได้นำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือหน่วยงาน หรือ องค์กรนั้นๆต่อไป สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับปานกลางจนถึงระดับพอผ่าน แต่ต้องการได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องแสวงหาทุนการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความนิยมของผู้ไปศึกษาต่อต่างประเทศบ้าง หรือได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ต้องการไปศึกษาต่อ เช่น เป็นเมืองในชนบทของประเทศยอดนิยม หรือเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ เพื่อความเข้าใจในการมองหาทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพอจะแบ่งออกได้เป็น  5 ประเภทหลักๆ คือ Need-based scholarships พิจารณาจากรายรับของผู้ปกครอง เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาสัญชาติอเมริกัน Merit-based scholarships พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความสำเร็จด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรบางประเภท มีชื่อเรียกต่างๆมากมาย เช่น Presidential Scholarship, Trustee Scholarship เป็นต้น Athletic Scholarship เป็นทุนที่พิจารณาให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศทางด้านกีฬา และเป็นนักกีฬาให้กับสถานศึกษานั้นๆ Student-Specific Scholarship  พิจารณาให้แก่นักศึกษาบางกลุ่ม มีหลากหลายชื่อเรียก เช่น Hispanic scholarship, International student Scholarship, Alumni Network Scholarship เป็นต้น Career-Specific […]

ทุนการศึกษาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »