OPT

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3)

2. Optional Practical Training (OPT) นักศึกษาจะต้องติดต่ขอทำ OPT กับ INS ผ่านทาง International Student Office เพื่อขออนุมัติจาก INS เมื่อได้รับการอนุมัติ นักศึกษาสาย STEM จะมีเวลา 4 เดือนในการหางานทำ ส่วนสายอื่นๆที่ไม่ใช่ STEM จะมีเวลา 3 เดือนในการหางานทำ ถ้าหากไม่ได้รับการตอบรับเข้าทำงานภายใน 3  เดือน นักศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศไทย ระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ทำงานตามระเบียบ OPT แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 2.1 นักศึกษาสาย STEM คือ นักศึกษาที่เรียนจบสาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะได้รับการอนุมัติให้ทำงานเพิ่มได้อีก 17 เดือนจากข้อกำหนดเดิม 12 เดือน รวมเป็น 29 เดือน  รายชื่อวิชาที่จัดว่าอยู่ในสาขา STEM ดูได้ที่ […]

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3) Read More »

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่1 )

ตามกฎระเบียบการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่นักศึกษามีสิทธิ์ทำได้มี 2 ประเภท คือ งานในเขตมหาวิทยาลัย ( On Campus Employment) และ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) งานในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus Employment) 1. นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาอาจทำงานแบบ Full-time ได้ในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา งานที่ทำควรเป็นงานที่หาได้ในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus)  นักศึกษาต่างชาติที่กำลังลงทะเบียนเรียนอยู่ ไม่สามารถทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off-Campus) อาทิ งานในร้านอาหารไทยได้ เพราะถือว่าเป็นงานผิดกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่นักศึกษาท่านนั้นถือวีซ่านักเรียน (F-1) หากถูกจับได้จะถูกปรับทั้งนักศึกษาและผู้ว่าจ้าง ถ้าระยะเวลาเรียนขาดเกิน     80 % และเคยถูกปรับฐานทำผิดแล้ว อาจถูกจับและถูกส่งตัวกลับประเทศไทยได้ ดังนั้น การคิดจะทำงานเพื่อหาเงินรายได้พิเศษของนักศึกษาต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงถูกจำกัดด้วยชนิดของงานและสถานที่ทำงาน กล่าวคือ

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่1 ) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top