Police Clearance

หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ

หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศต่างๆถือเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่จะระบุว่าผู้ยื่นขอหนังสือดังกล่าวมีประวัติทางอาชกรรมใดๆบ้างหรือไม่ ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินอกจากจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆแล้ว ยังอาจเป็นพลเมืองของประเทศอื่นแต่เข้าไปอยู่ในอีกประเทศ โดยมีระยะเวลาในการพำนักอยู่นานกี่เดือนนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศนั้นๆ เป็นต้นว่า หากเคยเข้าไปทำงานในประเทศ A นานเกิน 6 เดือน ประเทศ A จึงจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ได้ บางประเทศอาจจะกำหนดให้ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศตนต้องพำนักในประเทศนาน 1 ปีจึงจะมีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองความประพฤติได้ หนังสือรับรองความประพฤติมักจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือ 1. ยื่นขอวีซ่าถาวรของประเทศนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย http://www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/character-penal.pdf 2. ยื่นขอวีซ่านักเรียนในบางประเทศ  เช่น เว็บไซต์สถานทูตนิวซีแลนด์ http://www.nzembassy.com/sweden/going-to-nz/studying-in-nz/how-to-apply-for-a-student-visa 3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน เช่น เว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดา http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-eligible.asp 4. ยื่นขอเป็นผู้อุปถัมภ์บุตร เช่นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขอเป็นผู้ปกครองอุปถัมภ์ของรัฐมิชิแกน http://mare.org/Info/FAQ.html 5. ยื่นจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เช่น เว็บไซต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_2993.html#6 เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจทั่วโลกได้ดี คือ เว็บไซต์ของสถานทูตประเทศแคนาดา  http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/index.asp ซึ่งจะมีลิงก์ของสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ เช่น ถ้าต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยให้ติดต่อที่ http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/asia-pacific/thailand.asp เว็บไซต์ของหน่วยงานพิมพ์ลายนิ้วมือและการออกหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจทั่วโลก http://www.fingerscan.ca/getting-police-clearance-certificate-from-the-countries-around-the-globe/  เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ผู้ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศที่ตนเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่นานเกิน 6 เดือน จะได้ทราบชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่จะต้องติดต่อ เพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าอีกประเทศหนึ่ง กรณีผู้ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติอยู่คนละประเทศกับสำนักงานตำรวจของประเทศนั้นๆ ผู้ร้องขอหนังสือรับรองจำเป็นต้องยื่นแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของตนส่งไปยังสำนักงานตำรวจ […]

หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ Read More »

การขอใบรับรองความประพฤติ

การขอใบรับรองความประพฤติ หรือ การออกหนังสือรับรองความประพฤติ ( Police Clearance หรือ Police Certificate ) จะออกโดยศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ  http://pcscenter.sb.police.go.th/contactus.php สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารเลขที่ 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-2168-9 หมายเลขโทรสาร 02-205-1295 และ 02-205-2165  อีเมล์ [email protected]   หรือ [email protected]   หรือ [email protected] หนังสือรับรองความประพฤติใช้เมื่อไร ใครบ้างที่ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองความประพฤติไม่ได้ใช้เป็นเอกสารในการติดต่อกับหน่วยงานเฉพาะภาครัฐบาลไทยเท่านั้น หากยังใช้เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งในการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใดๆติดตัว และไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามความจำนงบางประการ เช่น การขอวีซ่านักเรียนของบางประเทศที่มีการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป, การขอวีซ่าคู่หมั้น, การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, การขออพยพไปอยู่ประเทศอื่น และ ฯลฯ เอกสารที่ใช้ในการยื่นเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

การขอใบรับรองความประพฤติ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top