Post-Graduate Year คืออะไร

นักเรียนที่เรียนจบขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ จะมีทางเลือก 2 ทางคือ ทางที่หนึ่ง เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเหมือนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย ทางเลือกที่สองมักเป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยจะเรียกปีที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ว่า Gap Year Gap Year จึงเป็นช่วงรอยต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับช่วงที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ นักเรียนที่เลือกจะใช้ชีวิตแบบมี Gap Year มักจะลองหาทางไปฝึกทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ส่วนบุคคลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บางคนอาจจะเลือกวิธีการเดินทางไปทำโครงการพิเศษบางอย่างแทนการฝึกงาน เช่น ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และฯลฯ ทางเลือกแบบที่สองนี้ถือว่าเป็นการเลือกใช้ชีวิตในช่วง Gap Year ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างที่จำเป็นในอนาคต เช่น ฝึกการคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน ฝึกการตัดสินใจด้วยตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการบริหารจัดการเวลา และฯลฯ ทั้งหมดนั้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนบางคนตัดสินใจทำงานด้วยความจำเป็นบางอย่างก่อนตามด้วยการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแบบ Part-time ก็ยังมี โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนหลายแห่งในต่างประเทศได้ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการมี Gap Year ขั้นจังหวะก่อนเข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศที่ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 13 ปีอยู่แล้ว Gap Year ส่วนใหญ่คือการไปลองฝึกทำงานดู ในบางประเทศที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 12 ปี […]

Post-Graduate Year คืออะไร Read More »